zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Finanční struktura a ukazatele zadluženosti

Finanční struktura a ukazatele zadluženosti

Publikováno: 10.10.2020

Finanční struktura a ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti neboli ukazatele řízení dluhu informují o finanční struktuře společnosti, tj. v jakém poměru jsou aktiva společnosti financovány z vlastních a cizích zdrojů.

Dluhové financování může přinášet výhody ve formě vyšších výnosů pro vlastníky pomocí finanční páky. Naopak vysoká míra zadlužení může přinášet nevýhody ve formě vyšších úrokových (kupónových) sazeb u nových dluhů. Vysoké zadlužení a nízká poptávka mohou vést k zápornému hospodářskému výsledku (ztrátě), zápornému cashflow a notabene k bankrotu.

Rozhodováním o výši cizích zdrojů je implicitně rozhodováno i o relativní výši vlastních zdrojů. Volba finanční struktury ovlivňuje výnosnost i riziko společnosti.

Na následujících řádcích představím nejčastěji používané ukazatele řízení dluhu - dluh na aktiva, dluh na vlastní kapitál, úrokové krytí a finanční páka. Nejedná se o vyčerpávající výčet.

Finanční struktura

Bežně používané ukazatelé zadluženosti jsou navázané na finanční strukturu společnosti, kterou obsahuje pravá strana účetní rozvahy. Pravá strana obsahuje vlastní kapitál (Equity) a závazky (Liabilities).

Celková zadluženost

Do závazků patří úročené dluhy, závazky z obchodních vztahů, daňové závazky, závazky vůči zaměstnancům apod.

Finanční struktura společností se výrazně liší podle odvětví, ve kterém společnost podniká. Například finanční struktura průmyslové společnosti se diametrálně liší od finanční struktury ochodní banky.

Průmysl

U průmyslových společností spíše převládá vlastní kapitál, který by měl ze strategických důvodů krýt výši dlouhodobých aktiv.

Například tuzemská automobilka Škoda Auto hospodaří s vyváženou finanční strukturou, průměrnou finanční pákou 1,9 a účetní hodnotou vlastního kapitálu na dlouhodobá aktiva 1,04 (průměr za uvedená období).

Finanční struktura Škoda Auto a.s.
Kapitál20152016201720182019Průměr
Vlastní0,580,600,470,510,450,52
Cizí0,420,400,530,490,550,48

Banky

V bilancích obchodních bank výrazně převládájí cizí zdroje, což vychází z podstaty jejich provozní činnosti. Na pravé straně bilance výrazně převládají závazky vůči klientům (klientské vklady), popř. závazky vůči ostatním obchodním bankám (vklady a úvěry).

Finanční struktura Komerční banky a.s.
Kapitál20152016201720182019Průměr
Vlastní0,120,110,100,100,100,11
Cizí0,880,890,900,900,900,89

Například Komerční banka hospodaří s vlastním kapitálem okolo 10 % a finanční pákou okolo 9,5. Obdobné je to i u ostatních obchodních bank.

Dluh na aktiva

Ukazatel vyjadřuje celkovou zadluženost společnosti neboli v jakém rozsahu jsou aktiva společnosti financována věřitelským kapitálem. Název ukazatele vychází z anglického Debt to Assets a označuje se zkratkou D/A.

Čitatel i jmenoval ukazatele vycházejí z rozvahy a poměřuje celkové závazky (Total Liabilities), tj. bankovní úvěry, emitované dluhopisy, půjčky ve skupině závazky z obchodních vztahů, daňové závazky, závazky vůči zaměstnancům apod., s celkovými aktivy

Celková zadluženost

Držím se zaběhnuté praxe, nicméně dluhy obecně považuji za užší pojem než jsou celkové závazky. Ukazatel lze modifikovat dle potřeb uživatele finanční analýzy.

Například ukazatel můžeme sledovat i jako poměr úročených dluhů (bankovní úvěry, emitované dluhopisy, půjčky ve skupině apod.) k celkovým aktivum

Celková zadluženost

Vysoká hodnota ukazatele informuje o vysokém zadlužení aktiv a vysokém riziku pro věřitele, že závazky/dluh nemusí být splaceny. Proto věřitelé preferují nízkou hodnotu ukazatele.

Dluh na vlastní kapitál

Ukazatel se často používá pro měření finančního rizika. Název ukazatele vychází z anglického Debt to Equity a označuje se zkratkou D/E. Stejně jako v předchozím případě můžeme v čitateli použít celkové závazky na vlastní kapitál

Celkové závazky na vlastní kapitál

nebo úročené dluhy na vlatní kapitál

Dluh na vlastní kapitál

Ukazatel má stejnou vypovídací schopnost jako dluh na aktiva. S růstem zadlužení oba ukazatele rostou. Zatímco celková zadluženost roste lineárně až do 100 %, dluh na vlastní kapitál roste exponenciálně k ∞.

Úrokové krytí

Ukazatel informuje o tom kolikrát je zisk schopen pokrýt nákladové úroky. Název ukazatele vychází z anglického Interest Coverage nebo Times Interest Earned. Nejčastěji se označuje zkratkou TIE.

Čitatel i jmenoval ukazatele vycházejí z výsledovky. Ukazatel poměřuje provozní zisk před odečtením úroků a daní EBIT s nákladovými úroky

Úrokové krytí

Je-li ukazatel 1, pak celý EBIT slouží pouze na úhradu nákladových úroků věřitelům a pro stát a především pro vlastníky společnosti nic nezbývá. Výnos pro vlastníky je nulový.

Finanční páka

Finanční páka nebo také multiplikátor vlastního kapitálu vyjadřuje míru využití cizího kapitálu ve finanční struktuře. Ukazatel se vypočítá jako poměr celkových aktiv a vlastního kapitálu

Finanční páka

S růstem cizích zdrojů finanční páka roste a naopak. Proto je finanční páka pro KB 9,5 a pro Škoda auto pouze 1,9.

Analýza zadluženosti v praxi

Následující výpočet ukazatelů zadluženosti vychází z redukované formy finančních výkazů - rozvahy a výsledovky - smyšlené akciové společnosti. Výpočty ukazatelů vycházejí z celkových závazků.

Společnost financuje aktiva ve větší míře vlastním kapitálem. To posiluje její stabilitu v období hospodářské recese. Z počatku časové řady je poměr 70:30.

Zisk EBIT několikanásobně převyšuje nákladové úroky. To je signál, že společnost generuje dostatečný zisk a úročený dluh jí příliš nezatěžuje.

Vlastní kapitál na dlouhodobá (fixní) aktiva je výrazně vyšší než 1. To znamená, že oběžný majetek je financován dražším vlastním kapitálem. V ukazateli se odráží skutečnost, že společnost hospodaří s kladným čistým pracovním kapitálem.

Ukazatele zadluženosti

V období T4 se dluhové financování zvýšilo na 48 % celkových aktiv v důsledku investičního úvěru na výstavbu nové kanceláře ve výši 80m CZK. Analogický vývoj je vidět na vývoji finanční páky, která poskočila na 1,91. Zadluženost se dále postupně snižovala s umořováním úvěru.

Vývoj zadlužení společnosti

Společnost si může dovolit hospodařit s vyšším zadlužením, což by mohlo snížit náklady na kapitál a zvýšit tržní hodnotu společnosti. Pravděpodobně preferuje vyšší stabilitu před vyšším výnosem.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
  • BLÁHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press 2006, Praha. Třetí rozšířené vydání, 194 stran. ISBN 80-7261-145-3
  • KALOUDA, F.: Finanční řízení podniku. Aleš Čeněk 2011, Plzeň. Druhé rozšířené vydání, 299 stran. ISBN 978-80-7380-315-5
  • KAŠPAROVSKÁ, V.: Banky a komerční obchody. MARREAL SERVIS 2010, Kravaře. První vydání, 172 stran. ISBN 978-80-254-6779-4
  • SEDLÁČEK, J.: Účetnictví pro manažery. Grada Publishing 2005, Praha. První vydání, 228 stran. ISBN 80-247-1195-8
  • SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing 2003, Praha. Třetí přepracované a aktualizované vydání, 472 stran. ISBN 80-247-0515-X
  • Komerční banka a.s. Hospodářské výsledky [on-line] [cit. 2020-09-14]. Dostupné z WWW: https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/hospodarske-vysledky
  • Škoda Auto a.s. Výroční zprávy [on-line] [cit. 2020-09-14]. Dostupné z WWW: https://www.skoda-auto.com/company/about#anchor-M27-38764c3c
Nahoru