zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Finanční rozvaha společnosti

Finanční rozvaha společnosti

Publikováno: 19.1.2019

Finanční rozvaha společnosti

Finanční výkazy jsou základním zdrojem informací pro finanční analýzu podniku. Z tria finančních výkazů dnes představím finanční rozvahu, která umožňuje nahlédnout na majetek a finanční strukturu společnosti.

Rozvaha

Rozvaha (bilance) je finanční přehled o stavu a struktuře majetku a finančních zdrojích k určitému datu. Aktivní strana rozvahy obsahuje majetek společnosti a pasivní strana zdroje financování majetku.

Aktiva reprezentují majetkové složky společnosti. Zahrnují fixní aktiva (hmotný a nehmotný majetek, finanční účasti a cenné papíry s úmyslem držet déle než 1 rok) a oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, krátkodobé cenné papíry a hotovost).

Rozvaha je sestavována na principu bilanční rovnosti, tj. suma aktiv je vždy rovna sumě vlastního kapitálu a závazků.

Pasiva zahrnují zdroje financování aktiv, která se člení na vlastní a cizí zdroje. Vlastní kapitál zahrnuje finanční zdroje vlastníků společnosti (základní kapitál, kapitálové fondy, zákonné fondy, zadržené zisky minulých let a zisk běžného období). Zatímco cizí zdroje zahrnují celkové závazky, tj. úročené dluhy (úvěry a dluhopisy), závazky z obchodních vztahů, daňové závazky, závazky vůči zaměstnancům atd.

Struktura rozvahy ve zjednodušeném a plném rozsahu je stanovena opatřením Ministerstva financí čj. 281/97 417/2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele (příloha č. 2).

Redukovaná forma rozvahy

Na následujícím obrázku je redukovaná rozvaha smyšlené akciové společnosti. Společnost poskytuje komplexní poradenské služby v oblasti zakládání společností, marketingu a účetnictví. Kromě toho svým klientům dodává softwarové vybavení a kompletní kancelářskou techniku.

Zjednodušená bilance akciové společnosti

Základní kapitál společnosti byl do konce roku T4 složen ze 100.000 kusů kmenových akcií s jmenovitou hodnotou 500 Kč. V následujícím roce si akcionáři na Valné hromadě odhlasovali zvýšení základního kapitálu o 5m CZK emisí nových kmenových akcií.

V posledním roce došlo k výraznému poklesu bilanční sumy rozvahy. Důvodem bylo vyplacení mimořádné dividendy ve výši 30m CZK z nerozdělných zisků minulých let, čímž došlo ke snížení oběžných aktiv a vlastního kapitálu.

K financování svých aktivit společnost využila tříletý bankovní úvěr ve výši 80m CZK s roční úrokovou sazbou 10,5 %. Dále jsou cizí zdroje tvořeny závazky z obchodních vztahů a ostatními krátkodobými závazky vůči zaměstnancům a státních institucím.

Rozvahové poměrové ukazatele

Z rozvahy lze vypočítat několik finančních ukazatelů, které se týkají především zadluženosti (celková zadluženost, míra samofinancování a finanční páka) a kapitálové struktury (vlastní a cizí kapitál).

Pro zjištění relativní podoby kapitálové struktury slouží poměrové ukazatele celková zadluženost a míra samofinancování. Celková zadluženost vyjadřuje poměr czich zdrojů k celkovým aktivům, míra samofinancování poměr vlastního kapitálu k aktivům

Celková zadluženost společnosti

A ... celková aktiva, VK ... vlastní kapitál, CZ ... cizí kapitál

Společnost financuje svá aktiva ve větší míře z vlastních zdrojů. Na druhou stranu využívá i dluhový kapitál, jehož úroveň kolísá kolem 36 % celkového kapitálu.

Finanční struktura akciové společnosti

Podíl vlastního kapitálu k aktivům osciluje kolem 60% míry samofinancování. To je míra, ke které se management zavázal a rozhodování o finanční struktuře společnosti směřuje.

Vývoj míry samofinancování

Česko-anglický slovník

  • rozvaha - Balance Sheet (BS)
  • finanční výkaz - financial statement
  • celková zadluženost - Debt to Assets (D/A)
  • míra samofinancování - Equity to Assets (E/A)

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
  • BLÁHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press 2006, Praha. Třetí rozšířené vydání, 194 stran. ISBN 80-7261-145-3
  • SEDLÁČEK, J.: Účetnictví pro manažery. Grada Publishing 2005, Praha. První vydání, 228 stran. ISBN 80-247-1195-8
  • SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing 2003, Praha. Třetí přepracované a aktualizované vydání, 472 stran. ISBN 80-247-0515-X
  • Business Center.cz. Obsah účetní závěrky pro podnikatele [on-line] [cit. 2019-01-18]. Dostupné z WWW: https://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/zaverka/
Nahoru