zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Půjčky ve skupině I. - základní principy

Půjčky ve skupině I. - základní principy

Publikováno: 17.10.2020

Půjčky ve skupině I. - základní principy

Jedním ze způsobů financování podnikových aktivit jsou kromě veřejné nabídky akcií, dluhopisů a bankovních úvěrů také mezipodnikové půjčky v rámci korporátních skupin. Půjčky bývají poskytnuty mezi mateřskou a dceřinnou společností, mezi sesterskými společnostmi apod.

Smyslem mezipodnikových půjček ve skupině je přesun peněžních prostředků od přebytkových společností ke společnostem, které financují například akviziční činnosti, uvedeního nového produktu na trh apod.

V angličtině se pro takovou půjčku používá označení Intercompany Loan a je založena na smlouvě mající charakter mezipodnikové směnky Intercompany Note, která prokazuje poskytnutí půjčky mezi společnostmi, výši jistiny, konstrukci úrokové míry, datum splatnosti a způsoby vypořádání půjčky včetně naběhlých úroků.

V podnikové praxi mohou existovat různé varianty půjček ve skupině. Princip však zůstává stejný navzdory odlišným technikým aspektům.

Úroková míra půjčky

Úrokové míry intercompany půjček bývají návázány na referenční úrokové sazby mezibankovního trhu. Obchodní banky denně kótují úrokové sazby, za které jsou ochotny poskytovat likviditu ostatním obchodním bankám. Z nich pak jsou počítány průměrné úrokové sazby, které se označují jako referenční úrokové sazby peněžního trhu.

Referenční úrokové sazby slouží jako benchmark pro úrokové platby finančních instrumentů. Nejznámější referenční úrokové sazby jsou sazby LIBOR a EURIBOR. V českém prostředí je vyhlašována refereční úroková sazba PRIBOR.

Například refereční úroková sazba LIBOR je kótována pro více měn - GBP (britská libra), USD (americký dolar), JPY (japonský jen), EUR (euro), CHF (švýcarský frank).

Referenční sazby bývají fixovány na různě dlouhé doby splatnosti do jednoho roku - jednodenní (O/N), týdenní (1W), dvoutýdenní (2W), měsíční (1M), tříměsíční (3M), šestiměsíční (6M), devítiměsíční a roční (1Y).

V podnikové praxi se můžete setkat například s konstrukcí úrokové míry v podobě referenční úrokové sazby LIBOR pro USD s dobou splatnosti 3 měsíce plus fixní přirážka například 3 procentní body

Konstrukce úrokové míry

Kalkulace úroků

Pro výpočet úroků si vystačíme se základy finanční matematiky. Výpočet je založen na jednoduchém úročení a úrokovém standardu například ACT/365. Slovo ACT v čitateli vyjadřuje přesný počet dní v daném měsíci. Ve jmenovali je rok, který má 365 dní.

Kalkulace úroků

PV ... současná hodnota půjčky, r ... úroková míra v %, t ... počet dní v daném měsíci

Společnosti reportující výsledky měsíčně musí kalkulovat úroky z půjček ve skupině na měsíční bázi. Důvodem je, že nákladové a výnosové úroky ovlivňují výsledek a zároveň i výši intercompany pohledávek a závazků.

Úroky mohou být kapitalizovány do hodnoty půjčky například na roční bázi, tzn. hodnota půjčky se navyšuje o naběhlé úroky. Frekvence kapitalizace závisí na pravidlech korporátní skupiny.

Půjčka ve skupině v praxi

Společnost A poskytla 1.4.20X0 sesterské Společnosti B půjčku ve výši 50m CZK s dobou splatnosti 3 roky. Společnosti reportují výsledky mateřské společnosti na měsíční bázi, proto jsou i úroky kalkulovány měsíčně.

Konstrukce úrokové míry je založena na tříměsíční referenční úrokové sazbě PRIBOR a fixní přirážce 3 procentní body. Úroková míra se mění s novou hodnotou sazby PRIBOR platnou první den nového kvartálu.

Naběhlé úroky jsou v rámci skupiny kapitalizovány na roční bázi, přičemž k úhradě půjčky včetně naběhlých úroků dojde až v době splatnosti. Kapitalizace úroků probíhá dle pravidel korporátní skupiny každý rok v červenci.

Zachycení půjčky v účetnictví dle Český účetních standardů najdete v příspěvku Půjčky ve skupině II.

Úroková míra a kalkulace úroků

Cena půjčky roste a klesá s vývojem referenční úrokové sazby PRIBOR. Na následujícím grafu je vývoj hodnot PRIBOR použitých v kalkulaci úroků po dobu existence půjčky. Hodnoty jsou pro účely příkladu smyšlené.

Vývoj referenční úrokové sazby PRIBOR 3M

Úroková míra pro 2Q/20X0 je dána součtem úrokové sazby 3M PRIBOR 0,46 % platné k 1.4.20X0 a přirážky 3 procentní body

Úroková míra půjčky

Kalkulace úroků pro první měsíč půjčky

úroky = (PV * i * d)/(100*365)

Stejným způsobem se postupuje každý měsíc po dobu platnosti půjčky.

Harmonogram půjčky

Následující tabulka obsahuje kalkulaci úroků v jednotlivých obdobích a změny hodnoty půjčky o kapitalizované úroky (žlutá barva). Světle červenou barvu jsou naznačeny kvartální změny referenční úrokové sazby.

Harmonogram půjčky

V průběhu úvěrového vztahu získala Společnost A do finančních výnosů 5.234.035 CZK. Přítok peněžních prostředků ve výkazu Cashflow zaznamenala až v době splatnosti půjčky.

Stejně tak Společnost B vykázala ve výsledovce finanční náklady ve výši 5.234.035 CZK. Přičemž k negativnímu dopadu na cash došlo až v době splastnosti.

Česko-anglický slovník

 • mezipodniková půjčka - intercompany loan
 • směnka - promissory note
 • jistina - principal
 • úroková sazba - interest rate
 • naběhlé úroky - accrued interests

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

 • KAŠPAROVSKÁ, V.: Banky a komerční obchody. MARREAL SERVIS 2010, Kravaře. První vydání, 172 stran. ISBN 978-80-254-6779-4
 • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého. GRADA Publishing 2003, Praha. Čtvrté rozšířené vydání, 260 stran. ISBN 80-247-0473-0
 • REJNUŠ, O.: Peněžní ekonomie (Finanční trhy). Vysoké účetní technické v Brně. Fakulta podnikatelská 2008, Brno. Vydání čtvrté aktualizované, 352 stran. ISBN 978-80-214-3703-6
 • Česká národní banka. Fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit - PRIBOR [on-line] [cit. 2020-10-10]. Dostupné z WWW: https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/penezni-trh/pribor/fixing-urokovych-sazeb-na-mezibankovnim-trhu-depozit-pribor/index.html
 • Euribor rate.eu. Euribor [on-line] [cit. 2020-10-10]. Dostupné z WWW: https://www.euribor-rates.eu/en/
 • IBOrate.com. IBOrate - LIBOR current and historical data [on-line] [cit. 2020-10-10]. Dostupné z WWW: http://iborate.com/
Nahoru