zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Rentabilita aktiv

Rentabilita aktiv

Publikováno: 21.3.2020

Rentabilita aktiv

Rentabilita je vrcholový finanční ukazatel, který se používá k hodnocení efektivnosti vloženého kapitálu do společnosti. V předchozím příspěvku jsem představil nejběžnějI používané ukazatele rentability v jejich základní podobě.

Nyní se ve větším detailu zaměřím na rentabilitu aktiv (výnos na aktiva), která poměřuje výnos společnosti s celkovými aktivy a vyjadřuje schopnost managementu zhodnocovat aktiva a vložený kapitál.

Výnos na aktiva

Rentabilita aktiv měří celkovou efektivnost podnikání. Nejčastěji se setkáte se základními ukazateli v podobě čistá rentabilita aktiv a produkční síla před odečtením úrokových nákladů a daní.

Čistá rentabilita aktiv vychází z poměru zisku po zdanění a celkových aktiv společnosti

Rentabilita aktiv

Z ... zisk po zdanění, A ... celková aktiva

Pro mezipodnikové srovnání se používá ukazatel základní produkční síly. V čitateli zlomku je zisk v podobě EBIT, který eliminuje rozdílnou kapitálovou strukturu a podmínky zdanění

Produkční síla aktiv

Jinými slovy, ukazatel produkční síly poměřuje zisk pro vlastníky, věřitele a stát s aktivy společnosti.

Rentabilita celkového kapitálu

Pro výpočet rentability se používají další modifikace ukazatele, které zohledňují odměnu nejen pro vlastníky (akcionáře), ale také pro věřitele (banky, investory kupující dluhopisy apod.). Věřitelé získávají odměnu v podobě úroků z poskytnutého kapitálu. Aktiva zadlužené společnosti tak musí vydělat na odměny pro vlastníků a věřitele.

S ohledem na financování aktiv můžeme rentabilitu aktiv vyjádřit také jako rentabilitu celkového kapitálu, neboť platí bilanční rovnice

Bilanční rovnice

A ... celková aktiva, VK ... vlastní kapitál, CZ ... cizí kapitál

Rovnice informuje o zdrojích financování aktiv, proto je vhodné pro posouzení celkové efektivnosti podnikání zohlednit oba druhy výnosů.

Ekonomika bez daně

Za celkový výnos pro vlastníky a věřitele můžeme považovat ukazatel EBIT, který se rozkládá na výnos pro věřitele, stát a vlastníky. Protože předpokládám ekonomiku bez korporátní důchodové daně (T = 0), tj. nulový výnos pro stát, je výnos z podnikání rozdělen pouze mezi vlastníky a věřitele

Celkový výnos z podnikání

EBT ... zisk před zdaněním, I ... nákladové úroky

Hrubý zisk EBT je při nulovém zdanění roven zisku po zdanění. Nicméně v rámci zavedených zkratek budu dále pracovat s ukazatelem EBT.

Odměnu pro vlastníky a věřitele vydělím a vynásobím kapitálem, ke kterému se odměny váží

Výnos pro vlastníky a věřitele

Úpravou se nemění význam původní rovnice. Rovnice explicitně ukazuje, že celkový výnos je dán součtem součinů výnosů na jednotlivé zdroje kapitálů a jejich absolutními hodnotami

Rozklad EBIT na výnos pro vlastníky a veřitele

ROE ... výnos na vlastní kapitál (EBT/VK), i ... úroková míra z cizích zdrojů (I/CZ)

Proměnná i vyjadřuje úrokovou míru ze všech dluhů, tj. úročených i neúročených. Pokud bychom vzali v úvahu pouze úročené dluhy, pak bychom počítali rentabilitu pouze úročeného kapitálu.

Posledním krokem je nyní celou rovnici vydělit celkovými aktivy, abychom získali ukazatel rentability aktiv

Efektivnost vloženého kapitálu

Velmi často se v literatuře setkáte s renatilitou aktiv v této podobě. Nicméně ukazatel je nutné doplnit o zdanění výnosů, neboť daně jsou důležitou součástí ekonomického systému.

Ekonomika s daní

Ukazatel produkční síly aktiv s korporátní daní lépe informuje o rentabilitě společnosti. Výnos pro stát je v modelu zachycen implicitně v podobě (1 - T), tj. výnos pro vlastníky a věřitele snížen o zdanění.

Nově původní rovnici EBIT vynásobíme (1 - T) a další postup už je stejný jako v předchozím modelu bez korporátní důchodové daně.

Efektivnost vloženého kapitálu

EAT ... zisk po zdanění

Výraz I(1 - T) představuje skutečnou cenu cizího kapitálu. Nákladové úroky z úvěrů jsou daňové náklady, které snižují základ daně pro výpočet korporátní důchodové daně. Tento efekt se označuje jako daňový štít.

Česko-anglický slovník

  • zisk po zdanění - Earnings After Taxes (EAT)
  • zisk před zdaněním - Earnings Before Taxes (EBT)
  • zisk před úroky a zdaněním - Earnings Before Interests and Taxes (EBIT)
  • rentabilita tržeb - Return on Assets (ROA)
  • rentabilita vlastního kapitálu - Return on Equity (ROE)

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
  • BLÁHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press 2006, Praha. Třetí rozšířené vydání, 194 stran. ISBN 80-7261-145-3
  • SEDLÁČEK, J.: Účetnictví pro manažery. Grada Publishing 2005, Praha. První vydání, 228 stran. ISBN 80-247-1195-8
  • ŽIVĚLOVÁ, I.: Podnikové finance. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2007, Brno. První vydání, 111 stran. ISBN 978-80-7375-035-0
Nahoru