zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Pyramidový rozklad ROE příklad

Pyramidový rozklad ROE příklad

Publikováno: 1.9.2020

Pyramidový rozklad ROE příklad

V několika předchozích příspěvcích jsem se věnoval skupině poměrových ukazatelů finanční analýzy týkajících se rentability. Nyní nastává okamžik pro krátké shrnutí a praktické využití Du Pont analýzy v kombinaci s pyramidovým rozkladem výnosu na vlastní kapitál pomocí logaritmické metody.

Finanční ukazatele a charakteristiky

K dispozici máme finanční ukazatele smyšlené akciové společnosti včetně několika charakteristik. Tabulka zachycuje hodnoty ukazatelů za 2 po sobě jdoucí období, jejich absolutní změny v procentních bodech, relativní změny v procentech a indexy.

Příspěvek ziskové marže k relativní změně ROE

Nejvyšší přírůstek zaznamenal ukazatel obratu celkových aktiv, který meziročně vzrostl o 28,28 %. Naopak finanční páka klesla o 1,86 %. Předběžně můžeme učinit závěr, že největší vliv na změnu ROE měl právě obrat aktiv.

K výnosu na vlastní kapitál se dostaneme jednoduše poměrem čistého zisku a účetní hodnoty vlastního kapitálu (případně průměrem počáteční a konečné hodnoty). V druhém případě, a pro tento příspěvek důležitější způsob označovaný jako pyramidový rozklad, součinem ziskové marže, obratu aktiv a finanční páky. Výhodou pyramidového rozkladu ROE je schopnost manažerů ovlivnit ROE působením na některý ze 3 uvedených poměrových ukazatelů.

Výnos na vlastní kapitál meziročně vzrostl o 35,55 %. A právě rozpad meziročního přírůstku ROE je předmětem následující analýzy.

Příspěvky finančních ukazatelů

Smyslem pyramidového rozkladu ROE, v tomto případě pomocí logaritmické metody, je postihnout dopady vývoje ziskové marže, obratu aktiv a finanční páky do vývoje výnosu na vlastní kapitál.

Prvním krokem je výpočet indexů jednotlivých poměrových ukazatelů a poté dopočítat logaritmy indexů (viz tabulka výše). Pro rychlý výpočet logaritmů doporučuji excelovskou funkci LN(). A pak už jen dosazujeme do následující rovnice

Indexní tvar ROE

Získáme součtovou rovnici s příspěvky 3 zmíněných poměrových ukazatelů

Příspěvky ukazatelů k hodnotě ROE

Příspěvek ziskové marže k relativní změně výnosu na vlastní kapitál ve výši 35,55 %

Příspěvek ziskové marže k relativní změně ROE

příspěvek obratu aktiv

Příspěvek obratu aktiv k relativní změně ROE

a nakonec příspěvek finanční páky

Příspěvek finanční páky k relativní změně ROE

Prostým součtem jednotlivých příspěvků získáme relativní změnu výnosu na vlastní kapitál

Příspěvky ukazatelů k hodnotě ROE

Pro lepší názornost můžeme příspěvky ukazatelů zobrazit graficky. Z grafu je na první pohled jasné, že opravdu velký přípěvěk do změny ROE přidal ukazatel obratu aktiv. Důvodem byl výrazný pokles bilanční sumy zejména v důsledku výplaty mimořádné dividendy.

Příspěvek finanční páky k relativní změně ROE

Když celou rovnici vydělím relativní změnou ROE získám procentuální podíly jednotlivých příspěvků. Zisková marže se na růstu ROE o 35,55 % podílela 24,28 %, obrat aktiv 81,88 % a pokles finanční páky přispěl do změny výnosu na vlastní kapitál -6,17 %.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru