zpět na výpis    domů » finance » Investiční fondy - podílové fondy a investiční strategie

Investiční fondy - podílové fondy a investiční strategie

Publikováno: 17.5.2017

Investiční fondy - podílové fondy a investiční strategie

V zásadě existují dva způsoby investování do cenných papírů. Jednak jde o přímou investici do cenných papírů v podobě stock-pickingu. Druhou možností je investování prostřednictvím investičních fondů, které cenné papíry nakupují za nás na základě stanovené investiční strategie.

Přímá investice je náročná na odborné znalosti a čas potřebný k identifikaci podhodnocených akcií, bonitních dluhopisů apod. Většina lidí si takovou investici nemůže dovolit také kvůli vysoké počáteční investici.

Investiční fondy můžeme rozdělit na ETF a podílové fondy. ETF jsou burzovně obchodované fondy, které emitují vlastní akcie, jejichž hodnota se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva (burzovní index, koš akcií, zlato apod.).

V příspěvku se zaměřím podílové fondy, které jsou velmi rozšířené a vhodné pro začínající investory. Jejich výhodou je, že umožňují investovat pravidelně při nízkých částkách, čímž se průměrují dobrá a špatná období na finančních trzích.

Co je podílový fond

Podílový fond je fond kolektivního investování, které je v České republice upraveno zákonem o investičních společnostech a investičních fondech.

Správcem fondu je investiční společnost, která shromažďuje peněžní prostředky za účelem investování dle předem stanovené investiční strategie na finančních trzích.

Otevřený podílový fond

Do podílového fondu se investuje nákupem podílových listů na OTC trhu (nejčastěji banky). Podílový list je cenný papír, který představuje podíl investora na majetku fondu.

Otevřený podílový fond

Nejčastěji se setkáte s Otevřeným podílovým fondem (OPF), který je zakládán na dobu neurčitou. Investiční společnost OPF odkupuje od podílníků podílové listy, jejichž počet je neomezený.

Stejně tak existují i Uzavřené podílové fondy (UPF), které jsou uzavírány na dobu určitou bez možnosti odkupu podílových listů investiční společností. Podílové listy UPF jsou burzovně obchodovatelné stejně jako akcie ETF.

V porovnání s otevřenými podílovými fondy není uzavřených variant mnoho. Proto je i tento příspěvek věnován otevřeným podílovým fondům, i když je většina následujících charakteristik identická pro obě varianty. Seznam OPF a UTF založených v České republice zveřejňuje Česká národní banka.

Podle způsobu řízení a správy portfólia se podílové fondy člení na pasivní a aktivní.

Pasivně spravované fondy

Pasivně spravované fondy (též indexové fondy) svým portfoliem kopírují složení podkladového aktiva, kterým je burzovní index (napříkad S&P 500, MSCI North America apod.). Tyto fondy bývají zpravidla levnější než aktivně spravované fondy. Za prvé nepotřebují početný tým finančních analytiků, kteří vyhledávají vhodné akcie k nákupu. Za druhé realizují méně nákupních a prodejních pokynů, které snižují nákladovost těchto fondů.

Aktivně spravované fondy

Aktivně spravované fondy se snaží překonat burzovní index, který sledují jako benchmark. Jejich provozní nákladovost je podstatně vyšší než u pasivně spravovaných fondů z výše uvedených důvodů.

Oceňování podílových listů

Aktuální hodnotu podílového listu zjistíte poměrem ukazatele NAV a počtem emitovaných podílových listů (PL). Frekvence oceňování fondů a podílových listů většinou probíhá na denní bázi.

Ukazatel NAV (Net Asset Value) vyjadřuje čistou hodnotu aktiv podílového fondu, tj. hodnota aktiv po odečtení závazků.

Poplatky podílového fondu

V souvislosti s investováním do podílových fondů jsou účtovány vstupní a správcovské poplatky. Aplikován může být i výstupní poplatek, ale osobně jsem s tímto poplatkem nesetkal.

Vstupní poplatek je strháván z každé pravidelné investice nebo může mít formu předplaceného vstupního poplatku. V případě druhé varianty platíte celý poplatek na začátku investice. Častěji se setkáte s první variantou.

Je-li například vstupní poplatek 3 % a vaše pravidelná investice 500 Kč, tak ve skutečnosti investujete 485 Kč.

Správcovský poplatek je odměna správci fondu za správu portfolia, který je účtován za kalendářní rok.

Poplatky uvedené v následující tabulce vychází ze zkušeností autora a slouží pouze k orientaci. Výše poplatků se odvíjí od výnosnosti dané třídy aktiv. Nejvýnosnější jsou akciové fondy, které jsou na druhou stranu spojeny s nejvyšší mírou kolísání hodnoty portfolia. Vstupní poplatek těchto fondů se obvykle pohybuje v rozmezí 2 - 4 % z investované částky. Správcovský poplatek bývá přibližně 1,8 - 2,2 % z aktiv fondu ročně. Nejlevnější jsou podílové fondy peněžního trhu, které jsou zároveň nejméně výnosné a rizikové.

Podílový fondVstupní poplatekSprávcovský poplatek
Akciový2,0 - 4,0 %1,8 - 2,2 %
Dluhopisovýokolo 1,0 %0,8 - 1,2 %
Peněžního trhu0,1 - 0,5 %0,1 - 0,8 %
Smíšený/balancovaný1,5 - 3,0 %1,0 - 2,0 %

Ukazatel TER (Total Expense Ratio) vyjadřuje celkovou nákladovost fondu. Používá se ke srovnání nákladovosti fondu s jinými fondy.

Nabídka otevřených podílových fondů

V České republice je nabídka OPF velmi široká a pestrá. OPF nabízejí banky a brokerské domy. Nabídka OPF je standardně rozdělena podle podkladových aktiv na:

 • fondy peněžního trhu investují do nástrojů peněžního trhu jako jsou pokladniční poukázky, termínovaná depozita atd.
 • fondy dluhopisové nakupují státní a korporátní dluhopisy, high-yield dluhopisy atd.
 • fondy akciové investují do akcií společností na základě deklarované investiční strategie
 • fondy smíšené/balancované skládají portfolio v určitém poměru z akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu
 • fondy fondů investují do podílových listů jiných fondů
Zhodnocení investovaného kapitálu

Investoři a riziko fondu

Podle stupně averze k riziku jsou investoři a portfólia škatulkovány do skupin, které vyjadřují vynosově-rizikový profil. V zásadě se investoři člení na:

 • konzervativní (fondy peněžního trhu, fondy státních dluhopisů)
 • vyvážené (smíšené fondy, kvalitní korporátní dluhopisy)
 • dynamické (akciové fondy, fondy high-yield dluhopisů z emerging markets)

Při výběru OPF by měl investor zohlednit stupeň averze k riziku a investičního horizont. Například investor s dlouhodobým investičním horizontem, tj. v řádu několika let, a nízkou averzi k riziku by měl investovat do akciových fondů.

Je dobré vědět před nákupem

Před investováním do podílového fondu je určitě dobré nastudovat několik důležitých informací o fondu. V porovnání s přímou investicí do cenných papírů nezabere pročtení dokumentů fondu mnoho času. Klíčové informace jsou:

 • benchmark, který se snaží fond napodobit nebo překonat - důležité pro hodnocení úspěšnosti investování správce fondu
 • investiční riziko fondu
 • ukazatel celkové nákladovosti TER
 • investiční strategie fondu
 • teritoriální zaměření fondu
 • sektorová struktura portfolia
 • informace o nejvýznamnějších titulech v portfoliu

Nejdůležitější dokumentem je Statut fondu, který poskytuje informace o fondu, investiční společnosti, investiční strategii fondu, alokaci aktiv apod. Dalším důležitým dokumentem jsou Klíčové informace pro investory.

Investiční strategie akciových fondů

U aktivně spravovaných akciových fondů se setkáte s různými investičními strategiemi. Nejčastější investiční strategie jsou hodnotová a růstová strategie.

Investiční strategie je styl investování, kterým fond zhodnocuje prostředky podílníků.

Hodnotová strategie je spjata s fundamentální analýzou cenných papírů. Fundamentální analýza je zaměřena na vyhledávání podhodnocených cenných papírů na základě stanovení vnitřní hodnoty akcie nebo finančních ukazatelů, kterými jsou například nízké P/E, P/BV, P/S, vysoký dividendový výnos apod. Většinou jde o zavedené a stabilní společnosti, které vyplácejí dividendy. Podílové fondy vyznávající hodnotovou strategii mívají v názvu fondu slovo Value (= hodnota).

Růstová strategie se vyznačuje investováním do cenných papírů růstových společností. Investoři orientovaní na růst investují do společností, u kterých lze očekávat velký růst zisku v budoucnosti. Jde o společnosti v ranné fázi vývoje a v mladých odvětvích (např. technologické společnosti). Tyto společnosti nemusí být rentabilní, ale na základě budoucího očekávaní budou dosahovat prudkého růstu zisku. Většinou nevyplácí dividendy a mají vysoké ukazatelé P/E, P/BV, P/S atd. Podílové fondy vyznávající růstovou strategii mívají v názvu fondu slovo Growth (= růst).

Zdanění výnosů

Přijem z prodeje podílových listů je v České republice osvobozen od daně z příjmů při splnění tzv. časového testu. Časový test je splněn, pokud doba mezi nákupem podílového listu a jeho prodejem překročí 3 roky.

Osvobozené příjmy od daně řeší §4 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (ZDP).

Pokud není časový test splněn a současně příjem z prodeje nepřekročí limit 100.000 Kč, je takový příjem od daně osvobozen (ZDP, §4, odst. 1 písm. v).

Je-li však překročen limit 100.000 Kč, je nutné příjmy zdanit podle ZDP §10 Ostatní příjmy. Zdaňují se pouze zisky, tj. rozdíl mezi prodejní cenou a nákupní cenou včetně transakčních poplatků.

Shrnutí výhod a nevýhod investování do OPF

Investování do podílových fondů má celou řadu výhod, které jsou atraktivní pro drobné a začínají investory. Na druhou stranu mají i své odpůrce, kteří argumentují především vysokými poplatky a ztrátou kontroly nad správou portfolia. Já argumentují tím, že vysoká diverzifikace rizika a možnost investování v zahraničí bez podrobné analýzy něco stojí.

 • diverzifikace rizika
 • profesionální správa majetku
 • likvidita vložených prostředků
 • pravidelné investování s nízkými částkami
 • snadné investování do zahraničních akcií a dluhopisů
 • ztráta kontroly nad správou porftolia
 • vyšší poplatky

Česko-anglický slovník

 • podílový fond - mutual fund
 • podílový list - fund share
 • pravidelné investování - regular investment
 • čistá hodnota aktiv - net asset value (NAV)
 • vstupní poplatek - entrance fee
 • manažerský poplatek - management fee
 • akciový fond - stock fund
 • hodnotová akcie - value stock
 • růstová akcie - growth stock
 • aktivně řízený akciový fond - actively managed stock fund
 • fond překonal svůj benchmark - the fund outperformed its benchmark

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

 • GLADIŠ, D.: Naučte se investovat. GRADA Publishing 2006, Praha. 2. rozšířené vydání, 176 stran. ISBN 978-80-247-1205-5
 • KOHOUT, P.: Investiční strategie pro třetí tisíciletí. GRADA Publishing 2010, Praha. 6. přepracované vydání, 296 stran. ISBN 978-80-247-3315-9
 • REJNUŠ, O.: Peněžní ekonomie (Finanční trhy). Vysoké účetní technické v Brně. Fakulta podnikatelská 2008, Brno. Vydání čtvrté aktualizované, 352 stran. ISBN 978-80-214-3703-6
 • SVOBODA, M.: Indexové investice. Dimension a.s. 2001, Brno. První vydání, 274 stran. ISBN 80-238-7634-1
 • Česká národní banka. Seznam investičních fondů (bez FPT) [on-line] [cit. 2018-09-7]. Dostupné z WWW: https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/seznamy_mbs/seznam_fki/
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Nahoru