zpět na výpis    domů » makroekonomie » Hrubý domácí produkt v České republice

Hrubý domácí produkt v České republice

Publikováno: 11.4.2017

Hrubý domácí produkt v České republice

Ekonomové a statistici měří a analyzují celou řadu makroekonomických ukazatelů. Klíčovým ukazatelem ekonomiky je hrubý domácí produkt (HDP), který měří výkon ekonomiky jako celku. Ukazatel HDP je nejčastěji prezentován jako relativní změna (v %) výkonu ekonomiky v porovnání s předchozím obdobím (čtvrtletí, rok).

Pro účely makroekonomické analýzy se také používají ukazatelé HDP v absolutní výši a HDP na hlavu v paritě kupní síly. Absolutní HDP vyjadřuje ekonomickou sílu země a její postavení v regionu a celosvětové ekonomice. Zatímco HDP na hlavu v paritě kupní síly slouží jako jakási aproximace životní úrovně s ohledem na rozdílné cenové hladiny mezi zeměmi.

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt (HDP) měří celkovou peněžní hodnotu finálních výrobků a služeb vytvořených všemi výrobními faktory (práce, půda, kapitál, technologie), které na území daného státu působí. HDP je toková veličina a je nejčastěji počítána za období jednoho roku.

Peněžní hodnota vozidel německé automobilky vyráběných v České republice je započítána do HDP České republiky.

Hrubý domácí produkt je základní makroekonomický agregát tohoto typu. Méně známým agregátem je hrubý národní produkt (HNP), který měří peněžní hodnotu celkové produkce za použítí všech národních výrobních faktorů bez ohledu, na kterém území státu tyto výrobní faktory působí.

Peněžní hodnota vozidel německé automobilky vyráběných v České republice se započítává do HNP Německa, nikoliv do HNP České republiky.

Nominální vs reálný HDP

Hrubý domácí produkt je měřen v tržních a reálných cenách. Z toho důvodu rozlišujeme nominální a reálných HDP.

Nominální HDP měří peněžní hodnotu produkce v běžných (tržních) cenách (b.c.) běžného roku. Zahrnuje změny v objemu agregátní produkce a změny cen jednotlivých položek.

Zatímco reálné HDP měří peněžní hodnotu produkce ve stálých cenách (s.c.) základního (bazického) roku. Reálný produkt je očištěn o změny cen v ekonomice a zahrnuje pouze změny v objemu agregátní produkce. Vyjadřuje skutečný výkon ekonomiky bez cenového zkreslení.

Agregátní cenové indexy

Poměr nominálního a reálného HDP se nazývá deflátor HDP. Deflátor HDP je komplexní cenový index, který měří změny cen v celé ekonomice.

Deflátor HDP

Zatímco index spotřebitelských cen (CPI) měří změnu cenové hladiny pouze u vybraných výrobků a služeb zahrnutých ve spotřebním koši.

Vývoj reálného HDP v České republice

Jednoduchou analýzu vývoje HDP můžeme postavit na výpočtech tempa růstu, individuálních indexech a geometrickém průměru. Uvedené metody jsou aplikovány na data Českého statistického úřadu týkající se reálného HDP v České republice v letech 1999-2016.

Tempo růstu produktu můžeme vyjádřit jako absolutní změnu ΔHDPt nebo relativní změnu g v procentech.

Tempo růstu HDP

Na následujícím grafu jsou meziroční změny HDP v České republice v procentech. Česká ekonomika zažívala poměrně slušný ekonomický růst s výjimkou roku 2009, kdy u nás kulminoval dopad světové finanční krize.

Tempo růstu reálného HDP v České republice

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočty

Indexní analýza zahrnuje výpočet bazických a řetězových indexů. Bazický index je poměr 2 hodnot, ve kterém jsou všechny hodnoty časové řady vztaženy k základnímu období.

Bazický index

HDPt ... hodnota běžného období, HDPB ... hodnota bazického období (= 100)

Řetězový index je konstruován jako poměr běžné hodnoty a bezprostředně předcházející hodnoty. Základ je v tomto případě pohyblivý.

Řetězový index

HDPt ... hodnota běžného období, HDPt-1 ... hodnota předchozího období

Bazické a řetězové indexy reálného HDP v České republice

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočty

Bazický index I(HDP)2016/2000 = 1,524 říká, že reálné HDP v roce 2016 vzrostlo o 52,4 % vůči roku 2000. Zatímco řetězový index I(HDP)2009/2008 = 0,952 říká, že reálné HDP v roce 2009 pokleslo o 4,8 % vůči předchozímu roku 2008.

Řetězové indexy představují koeficienty růstu, ze kterých lze vypočítat průměrné tempo růstu HDP pomocí geometrického průměrů.

Geometrický průměr

n ... počet koeficientů růstu, ∏ ... symbol pro součin hodnot, ki ... koeficient růstu (= HDPt/HDPt-1)

Reálné HDP České republiky (ceny roku 2010)

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočty

Výpočet průměrného tempa růstu HDP za období 1999 - 2016

Reálné HDP České republiky rostlo v období 1999 - 2016 průměrným ročním tempem 2,76 %.

Metody měření produktu

K měření agregátního produktu se používají 3 metody - produkční metoda, výdajová metoda a důchodová metoda. Všechny tři metody měření musí vést ke stejnému výsledku.

Produkční metoda

Produkční metoda měření sčítá hodnotu finální výrobků a služeb vyrobených v běžném roce. Do výpočtu se nezahrnuje hodnota tzv. meziproduktů. Meziprodukty jsou statky, které se používají k výrobě jiných statků. Aby nedošlo k dvojímu započítávání některých produktů je HDP dáno součtem přidané hodnoty na každém stupni rozpracovanosti.

Přidaná hodnota je rozdíl mezi prodeji firmy a nákupy materiálů a služeb od ostatních firem.

Výdajová metoda

Výdajová metoda sčítá veškeré výdaje v ekonomice po jednotlivých sektorech - domácnosti, firmy, stát a zahraniční obchod.

Výdajová metoda měření HDP

C ... výdaje domácnosti na konečnou spotřebu, I ... hrubé investiční výdaje firem, G ... vládní výdaje na nákup výrobků a služeb, NX ... čistý export zboží a služeb

Uvedená rovnice HDP je naprosto stěžejní pro studium makroekonomie. Jsou na ní postavené sektorové makroekonomické modely, které jsou svým významem velice důležité pro formování rovnováhy: Teorie determinace produktu, model IS-LM a model IS-LM-BP.

Investicemi se rozumí tvorba reálného kapitálu - investice do fixního kapitálu (budovy, stroje atd.), investice do bytové výstavby a investice do zásob. Nikoliv finanční investice.

Důchodová (nákladová) metoda

Důchodová metoda měření sčítá všechny náklady spojené s podnikáním, které jsou zároveň důchody, které domácnosti dostávají (jako majitelé výrobních faktorů) od firem.

+ hrubé mzdy (včetně dalších nákladů na práci, které platí firmy)
+ renty (včetně imputovaných nájmů)
+ hrubé zisky korporací (dividendy akcionářů, nerozdělený zisk a daň ze zisku)
+ čisté úroky (rozdíl mezi přijatými a placenými úroky)
+ příjmy ze samozaměstnání
= čistý domácí důchod
+ znehodnocení kapitálu
+ nepřímé daně
- dotace
= hrubý domácí produkt

Dekompozice tempa růstu HDP

Další metodou analýzy vývoje HDP je metoda dekompozice. V následující analýze vycházím z výdajové metody měření HDP. Podstatou metody je výpočet příspěvků jednotlivých výdajových složek k tempu růstu HDP.

Dekompozice tempa růstu HDP

Kt ... komponenta HDP v čase t, Kt-1 ... komponenta HDP v čase t-1, HDPt-1 ... HDP v čase t-1

Dekompoziční metoda je stejně jako v předchozích případech aplikována na data reálného HDP v České republice za období 1999-2016.

Příspěvky k růstu reálného HDP České republiky

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočty

Maximálního tempa růstu reálného HDP 6,85 % bylo dosaženo v roce 2006. Růst HDP byl tažen především tvorbou hrubého kapitálu, který je tvořen převážně investicemi do fixního kapitálu. Dále pak spotřebou domácností a čistým exportem. Naopak nejnižšího tempa růstu HDP -4,80 % bylo dosaženo v roce 2009, kdy se v České republice projevila v plné síle globální ekonomická krize. Investice do fixního kapitálu (THK) jsou nejvíce rozkolísanou složkou HDP a velkou měrou způsobují jeho kolísání.

HDP na hlavu v PPS

Pro srovnání výkonnosti ekonomik členských zemí Evropské unie se používá objemový index HDP (EU28=100) na obyvatele ve standardu kupní síly (PPS). PPS je uměle vytvořená jednotka, která eliminuje rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi. Pokud je index vyšší než 100, tak je HDP na obyvatele v PPS nad průměrem EU28 a naopak.

HDP na obyvatele v PPS 2016 (EU28=100)

Zdroj: Databáze Eurostatu. HDP na obyvatele v PPS (standard kupní síly). [on-line]. [cit. 2017-10-16]. Dostupné z www: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tec00114

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
  • JAROŠOVÁ, E., PECÁKOVÁ, I.: Příklady k předmětu statistika B. Vysoká škola ekonomická v Praze 2003, Praha. První vydání, 222 stran. ISBN 80-245-0015-9
  • HOLMAN, R.: Markoekonomie. Středně pokročilý kurz. C. H. Beck 2010, Praha. Druhé vydání, 424 stran. ISBN 978-80-7179-861-3
  • HRONOVÁ, S., HINDLS, R.: Národní účetnictví. Koncept a analýzy. C. H. Beck 2000, Praha. První vydání, 258 stran. ISBN 80-7179-235-7
  • MINAŘÍK, B.: Statistika I. Popisná statistika - druhá část. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2000, Brno. První vydání, 226 stran. ISBN 978-80-7375-152-4
  • RUSMICHOVA, L., SOUKUP, J. a kol.: Makroekonomie. MELANDRIUM 2002, Praha. Páté vydání, 167 stran. ISBN 80-86175-24-3
  • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
  • ŽÍDEK, L.: Dějiny světového hospodářství. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2007, Plzeň. První vydání, 391 stran. ISBN 978-80-780-035-2
  • Český statistický úřad. M000111c HDP výdajovou metodou (ceny roku 2010) [on-line] [cit. 2017-10-15]. Dostupné z WWW: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.makroek_vydaj
  • Český statistický úřad. Evropský srovnávací program [on-line] [cit. 2017-10-15]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/czso/evropsky_srovnavaci_program
  • Databáze Eurostatu. HDP na obyvatele v PPS (standard kupní síly) [on-line] [cit. 2017-10-16]. Dostupné z www: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tec00114
Nahoru